Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji w CBŚP - Petycje - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji w CBŚP

Rozpatrywanie petycji w Policji realizowane jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych:

 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr. 78, poz. 483). 
 2. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).[1]

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.  

Natomiast sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa o petycjach.

Przedmiotem petycji może być żądanie: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w  imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Pozostałe warunki określające, kiedy petycja może pozostać bez rozpatrzenia lub zostać zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia jej treści zostały zdefiniowane w art. 7 ustawy o petycjach.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. W przypadku braku właściwości Centralnego Biura Śledczego Policji, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego;
 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;
 3. adresata petycji;
 4. wskazanie tematu petycja;
 5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
 6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
 7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie podmiotowej Komendanta CBŚP w Biuletynie Informacji Publicznej imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

Termin rozpatrzenia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji (skan) oraz dane dotyczące przebiegu postępowania w odpowiedzi na petycję zostaną umieszczone na stronie internetowej organu BIP. 

Petycje kierowane do Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji można składać:

 • listownie na adres – Centralne Biuro Śledcze Policji, ul. Podchorążych 38; 00-463 Warszawa;
 • osobiście – w Biurze Przepustek SOP, przy ul. Podchorążych 38, w godzinach 8.15 – 16.15;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres petycje@cbsp.policja.gov.pl.
 • Faxem – na nr tel. 47 72 130 39.

WAŻNE!

 • petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania,
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji z siedzibą przy ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, e-mail: iod@cbsp.policja.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wniesionej przez Panią/Pana petycji, tj. realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy o petycjach, która określa zakres wymaganych danych. Brak podania danych w zakresie wskazanym przepisami skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2018 poz. 870.

 

Metryczka

Data publikacji 28.09.2020
Data modyfikacji 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Adamus
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry