Rejestry publiczne

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Ustawodawca nakłada na podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach.

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.2018.29). Określa ono sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zwanym dalej rejestrem, podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji. 

1.  Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

2.  Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:


1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;

2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;

6) wskazanie okresu udostępniania danych;

7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa
w pkt 4;

8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

9) własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.
 

3.  W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji 17.09.2021
Data modyfikacji 17.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Adamus
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry