Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CBŚP

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. l, zm.: Dz. Urz. UE L z 2018 r. poz. 2) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), jak również mając na uwadze regulacje określone w art. 13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 89) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 r. poz. 1700) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji z siedzibą w Warszawie (00-463) ul. Podchorążych 38, z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150, (bip.kgp.policja.gov.pl).
 2. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych CBŚP:

Osobą zastępującą inspektora ochrony danych CBŚP podczas jego nieobecności jest:

 1. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

W Centralnym Biurze Śledczym Policji dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Pana/Pani dane przetwarza się:

 • W celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust 1 lit. a RODO.W celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, czy też funkcjonującego stosunku służbowego, jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (stosunku służbowego) zawartej z Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, do celów archiwalnych i statystycznych. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • W celu realizacji działań w interesie publicznym. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia CBŚP oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • W celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
  i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom (art. 1 ust 1 DODO);
 • W celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowo aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 poz. 1700).

Dane będą przetwarzane adekwatnie do celów przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Następnie po zakończaniu sprawy zostaną przekazane do Archiwum. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określają odpowiednie przepisy prawa.

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

 1. Przekazywanie i udostępnianie danych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Centralnego  Biura Śledczego Policji przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO – jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków,
  w których Komendant Centralnego  Biura Śledczego Policji posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych ani profilowanie.
 2. Informacje uzupełniające:

Informujemy, że nie przekazuje się informacji, o których mowa w przepisach Rozdział 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, dotyczących realizacji prawa osoby, której dane dotyczą, oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

 • Ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • Utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
 • Utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
 • Zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
 • Istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

Dodatkowo w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 742, z 2022 r. poz. 655) w art. 1 ust. 4 określono, że do danych osobowych stanowiących informacje niejawne nie stosuje się przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza, iż wszelkie zasady dotyczące danych objętych klauzulą niejawności rozpatrywane są w kontekście przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

.

Metryczka

Data publikacji 20.11.2019
Data modyfikacji 16.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Adamus CBŚP
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry