Struktura organizacyjna CBŚP - Struktura organizacyjna - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna CBŚP

Schemat organizacyjny sporządzono na podstawie Regulaminu Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 26.04.2022 r zmieniajacego Regulamin Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 30.03.2020 r. oraz Decyzji nr 93 Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 28.03.2022 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji a Zastępcami Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz upowaznienia do podejmowania decyzji w okreslonych sprawach.

 

OPIS STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI

 

Regulamin Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniajacy Regulamin Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 30 marca 2020 r. określa między innymi:

1)     strukturę organizacyjną CBŚP;

2)     organizację i tryb kierowania CBŚP;

3)     zadania komórek organizacyjnych CBŚP.

Rzeczowy i miejscowy zakres działania CBŚP określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania CBŚP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

 

ORGANIZACJA I TRYB KIEROWANIA CBŚP

Kierownictwo CBŚP stanowią:

 1. Komendant CBŚP;
 2. zastępcy Komendanta CBŚP;
 3. kierownicy komórek organizacyjnych, zwani dalej „naczelnikami”.

Komendant CBŚP kieruje CBŚP przy pomocy zastępców Komendanta CBŚP, naczelników oraz policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych, zwanych dalej „koordynatorami zespołów”.

W skład CBŚP wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Wydział Prezydialny;

2)     Wydział Wsparcia Logistycznego;

3)     Wydział Kadr i Szkolenia;

4)     Wydział Kontroli;

5)     Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

6)     Wydział Analizy Kryminalnej;

7)     Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru;

8)     Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej;

9)    Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej;

10)   Zarząd I;

11)   Zarząd II;

12)   Zarząd III;

13)   Zarząd w Białymstoku;

14)   Zarząd w Bydgoszczy;

15)   Zarząd w Gdańsku;

16)   Zarząd w Gorzowie Wielkopolskim;

17)   Zarząd w Katowicach;

18)   Zarząd w Kielcach;

19)   Zarząd w Krakowie;

20)   Zarząd w Lublinie;

21)   Zarząd w Łodzi;

22)   Zarząd w Olsztynie;

23)   Zarząd w Opolu;

24)   Zarząd w Poznaniu;

25)   Zarząd w Radomiu;

26)   Zarząd w Rzeszowie;

27)   Zarząd w Szczecinie;

28)   Zarząd w Warszawie;

29)   Zarząd we Wrocławiu;

30)   Zespół Wspomagający;

31)   Zespół Prawny;

32)   Zespół Prasowy;

33)   Zespół Wsparcia Psychologicznego;

34)   Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zgodnie z Decyzją nr 93 Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 28.03.2022 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policjia Zastępcami Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w określonych sprawach.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej „CBŚP”, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1)     Wydział Prezydialny;

3)     Wydział Kadr i Szkolenia;

4)     Wydział Kontroli;

5)     Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

6)     Zespół Prawny;

7)     Zespół Prasowy;

8)     Zespół Wsparcia Psychologicznego;

9)     Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

10)  naczelników zarządów terenowych CBŚP.

Zastępca Komendanta CBŚP, z wyłączeniem spraw osobiście nadzorowanych przez Komendanta CBŚP, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1)     Zarząd III;

2)     Wydział Analizy Kryminalnej;

3)     Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej;

4)     komórki organizacyjne właściwe do spraw wywiadu kryminalnego w zarządach terenowych CBŚP;

5)     komórki organizacyjne właściwe do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej w zarządach terenowych CBŚP.

Zastępca Komendanta CBŚP, z wyłączeniem spraw osobiście nadzorowanych przez Komendanta CBŚP, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1)     Zarząd II;

2)     Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru;

3)     Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej;

4)     komórki organizacyjne właściwe do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej w zarządach terenowych CBŚP;

5)     komórki organizacyjne właściwe do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej w zarządach terenowych CBŚP.

Zastępca Komendanta CBŚP, z wyłączeniem spraw osobiście nadzorowanych przez Komendanta CBŚP, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1)     Zarząd I;

2)     Wydział Wsparcia Logistycznego;

3)     Zespół Wspomagający.

 

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CBŚP

 

Do zadań Wydziału Prezydialnego należy między innymi:

1)     doskonalenie systemu działań wizerunkowych, w tym upowszechnianie ceremoniału policyjnego i musztry w Policji oraz etykiety urzędniczej;

2)     organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policyjnego;

3)     realizowanie zadań związanych z komunikacją wewnętrzną i kontrolą zarządczą;

4)     opracowywanie projektów stanowisk Komendanta CBŚP w odpowiedzi na petycje, interpelacje i zapytania poselskie oraz interwencje parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

5)     prowadzenie i koordynowanie badań społecznych w CBŚP oraz współpraca w tym zakresie z Komendą Główną Policji;

6)     realizowanie dostępu do informacji publicznej.

2. Do zadań Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji, funkcjonującego w ramach Wydziału Prezydialnego, należy w szczególności:

1)     koordynowanie w CBŚP współpracy międzynarodowej operacyjnej i pozaoperacyjnej;

2)     współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Policji i komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, a także środków z innych źródeł oraz koordynowanie projektów realizowanych z tych funduszy i środków.

 

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

1)     projektowanie i doskonalenie struktury organizacyjno-etatowej CBŚP;

2)     realizowanie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz kandydatów do służby i pracy w CBŚP;

3)     doskonalenie rozwiązań systemowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
dla członków korpusu służby cywilnej;

4)     realizowanie polityki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w CBŚP w zakresie wynikającym z przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5)     realizowanie spraw związanych z organizacją w CBŚP praktyk zawodowych i staży, w tym staży dla osób bezrobotnych;

6)     realizowanie spraw dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów w zakresie określonym przez Komendanta CBŚP;

7)     rozpoznawanie i analizowanie potrzeb w zakresie szkoleń zawodowych, centralnego doskonalenia zawodowego w CBŚP oraz przeprowadzanie naboru policjantów CBŚP na szkolenia zawodowe, centralne doskonalenie zawodowe, a także na egzamin oficerski;

8)     rozpoznawanie i analizowanie potrzeb oraz przeprowadzanie naboru pracowników na doskonalenie centralne w zakresie właściwości Komendanta CBŚP;

9)     współpraca z Komendą Główną Policji w zakresie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udział w nadawaniu przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

 

Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:

1)     opracowywanie rocznego planu kontroli oraz rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej;

2)     przeprowadzanie kontroli dotyczących realizacji przez komórki organizacyjne CBŚP zadań ustawowych, monitorowanie stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz egzekwowanie ich wykonania;

3)     dokonywanie ustaleń związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów i pracowników pod kątem oceny prawidłowej realizacji zadań;

4)     nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych CBŚP;

5)     przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

 

Do zadań Zespołu Prawnego należy w szczególności:

1)     zapewnianie pomocy prawnej kierownictwu CBŚP, w tym sporządzanie opinii prawnych;

2)     zastępstwo procesowe Komendanta CBŚP przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jednostkami organizacyjnymi prokuratury oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi;

3)     koordynowanie przebiegu prac legislacyjnych i opiniowania projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie właściwości rzeczowej CBŚP, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi CBŚP;

4)     dokonywanie, na wniosek naczelników, kierowników komórek organizacyjnych wchodzących w skład zarządów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 11-30 oraz koordynatorów zespołów, interpretacji przepisów prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 

Do zadań Zespołu Prasowego należy:

1)     zapewnianie obsługi prasowo-informacyjnej Komendanta CBŚP;

2)     kształtowanie wizerunku medialnego Komendanta CBŚP i CBŚP;

3)     prowadzenie strony internetowej CBŚP.

 

Do zadań Zespołu Wsparcia Psychologicznego należy między innymi:

 1. w zakresie opieki psychologicznej i psychoedukacji:
 1. udzielanie pomocy policjantom oraz pracownikom pierwszej pomocy emocjonalnej i pomocy psychologicznej, w tym w sytuacjach kryzysowych określonych w odrębnych przepisach,
 2. prowadzenie psychoterapii policjantów i pracowników,
 3. przygotowywanie i prowadzenie psychoedukacji policjantów oraz pracowników,
 4. sporządzanie psychologicznych analiz dotyczących zjawiska samobójstw w CBŚP;
 1. w zakresie psychologii zarządzania zasobami ludzkimi:
 1. uczestniczenie w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w CBŚP,
 2. prowadzenie Pracowni Badań Psychologicznych CBŚP, w tym wykonywanie badań psychologicznych kandydatów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych CBŚP, a także w zakresie psychologii transportu,
 3. przygotowywanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi dla policjantów i pracowników;
 1. w zakresie psychologii policyjnej stosowanej:
 1. udzielanie policjantom pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,
 2. przygotowywanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego z obszaru psychologii policyjnej stosowanej dla policjantów.

 

Do zadań Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

1)     kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w CBŚP;

2)     prowadzenie postępowań w sprawach wypadków policjantów i pracowników;

3)     współdziałanie z Biurem Logistyki Policji Komendy Głównej Policji oraz właściwą komórką organizacyjną komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, w zakresie ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach użytkowanych przez policjantów i pracowników;

4)     realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia policjantów i pracowników.

 

Do zadań zarządów terenowych CBŚP należy planowanie i podejmowanie działań ukierunkowanych na rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej i międzynarodowej, w tym o charakterze kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym.

 

Do zadań Wydziału Analizy Kryminalnej należy w szczególności:

1)     sporządzanie analiz;

2)     nadzorowanie i koordynowanie działań z zakresu analizy kryminalnej w komórkach organizacyjnych CBŚP;

3)     wprowadzanie, usuwanie i weryfikowanie danych w policyjnych bazach danych;

4)     koordynowanie działań związanych z udzielaniem i cofaniem upoważnień w zakresie dostępu do policyjnych i pozapolicyjnych baz danych.

 

Do zadań Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej należy między innymi:

1)     koordynowanie i kontrolowanie działań ukierunkowanych na rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej i międzynarodowej o charakterze ekonomicznym;

2)     nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia.

 

Do zadań Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i  Aktów Terroru należy w szczególności:

1)   koordynowanie i kontrolowanie działań ukierunkowanych na rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestepczości zorganizowanej krajowej i miedzynarodowej o charakterze kryminalnym;

2)  rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie aktów terroru oraz przestępstw, o których mowa w art. 115 § 20, art. 163 § 1 pkt 3 i 4, art. 171 § 1 oraz w art. 224a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447), zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

3)  koordynowanie  i kontrolowanie działań ukierunkowanych na rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej i międzynarodowej o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;

4)  koordynowanie w CBŚP międzynarodowej wymiany informacji dotyczących zagrożenia przestępczością zorganizowaną o charkterze kryminalnym, terrorystycznym i aktami terroru kryminalnego, w tym z uzyciem materiałów i urzadzeń wybuchowych;

5)  podejmowanie działań minersko-pirotechnicznych, detekcja i neutralizacja materiałów i urządzeń wybuchowych oraz udzielanie wsparcia merytorycznego i technicznego w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Policji oraz podmiotom pozapolicyjnym;

6)  prowadzenie całodobowej obsługi zdarzeń w zakresie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne CBŚP;

7)  zapewnienie obsługi punktu kontaktowego na potrzeby wprowadzania w CBŚP przez Komendanta Głównego Policji procedur dotyczących gotowości do działań i alarmowania oraz udział we wprowadzaniu wyższych stanów gotowości obronnej państwa i wykonywaniu zadań w zakresie przygotowań obronnych Policji;

8)  zapewnienie obsługi punktu kontaktowego na potrzeby dokonywania oceny wiarygodności informacji o podłożeniu urzadzenia wybuchowego na terenie kraju;

 

Do zadań Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej należy w szczególności:

1)     koordynowanie i kontrolowanie działań ukierunkowanych na rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej i międzynarodowej o charakterze narkotykowym;

2)     prowadzenie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych.

 

Do zadań Wydziału Wsparcia Logistycznego należy w szczególności:

1)     prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz świadczeń odszkodowawczych dla policjantów CBŚP w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą;

2)     koordynowanie zaopatrywania komórek organizacyjnych CBŚP w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi i oprogramowanie, realizowanego w ramach zakupów centralnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b decyzji nr 234 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad wykonywania niektórych zadań na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” (Dz. Urz. KGP poz. 98);

3)     koordynowanie zaopatrywania komórek organizacyjnych CBŚP w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi i oprogramowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 decyzji nr 234 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad wykonywania niektórych zadań na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”;

4)     współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Policji i komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz CBŚP;

5)     administrowanie policyjnymi systemami teleinformatycznymi przeznaczonymi do przetwarzania informacji jawnych i niejawnych, w tym administrowanie stanowiskami komputerowymi zlokalizowanymi w komórkach organizacyjnych CBŚP znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, z wyłączeniem Zarządu w Warszawie;

6)     administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w CBŚP;

7)     zapewnienie ochrony obiektów użytkowanych przez CBŚP.

 

 Do zadań Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1)     zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

2)     prowadzenie postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników oraz postępowań sprawdzających wobec kandydatów do pracy w CBŚP;

3)     kontrolowanie ewidencjonowania materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w komórkach organizacyjnych CBŚP;

4)     realizowanie zadań przewidzianych dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;

5)     zapewnienie wykonywania zadań inspektora ochrony danych;

6)     współdziałanie z Głównym Archiwum Policji Komendy Głównej Policji oraz archiwami w komendach wojewódzkich Policji w zakresie archiwizowania dokumentacji wytworzonej w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji i CBŚP;

7)     gromadzenie i udostępnianie uprawnionym podmiotom oświadczeń majątkowych policjantów i pracowników.

 

Pliki do pobrania

 • 324.26 KB

Metryczka

Data publikacji 15.06.2015
Data modyfikacji 18.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Adamus
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Adamus CBŚP
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry